Baltichouse.eu privātuma politika

Šajā privātuma politikā ietvertā informācija attiecas uz fiziskas personas personas datiem, bet ne uz uzņēmumu vai citu juridisku personu vai iestāžu datiem. Informācija attiecas arī uz visu fizisko personu, kas nodarbojas ar profesionālo un profesionālo darbību (piemēram, uzņēmuma vai organizācijas darbinieku) personas datiem. Ja jūs sazināties ar mums kā ar Biznesa klientu saistīta persona, mēs arī reģistrēsim un izmantosim jūsu personas datus.

Savu darbību laikā mēs apkopojam un izmantojam personas datus par jums, lai sniegtu jums vislabāko servisu, padomu un risinājumus un izpildītu ar jums noslēgtos līgumus.

Mēs aizsargājam jūsu datus un privātumu visos piemērojamos tiesību aktos noteiktajos veidos.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Baltichouse Production apstrādā klienta personas datus saistībā ar līguma izpildi šādiem mērķiem:

 • Klienta identitātes identificēšana līguma izpildes un garantēšanas nolūkā;
 • Komunikācija ar klientu līguma izpildes un nodrošināšanas nolūkā;
 • Atbildēšana uz klientu pieprasījumiem un pieprasījumiem;
 • Rēķinu sagatavošana un nosūtīšana klientam;
 • Klientu bāzes vadīšana un analīze, lai uzlabotu preču un pakalpojumu pieejamību, izvēli, kvalitāti utt. un sniegtu klientiem labākos piedāvājumus;
 • Juridiska pienākuma izpilde, piemēram, grāmatvedības pienākuma izpilde;
 • Cita veida apstrāde, kas balstīta uz Baltichouse Production leģitīmajām interesēm, ar nosacījumu, ka Baltichouse Production likumīgās intereses neatsver datu subjekta tiesības.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Ja jūs sazināties ar Baltichouse Production, lai saņemtu pakalpojumu vai iegādātos preces, mums ir jāapstrādā dati par jums, kas ietver arī personas datus. Personas dati, kurus mēs apstrādājam par jums, ir atkarīgi no konkrētajām līguma vai pirmslīguma attiecībām starp jums un Baltichouse Production. Personas dati, kurus mēs apstrādājam par jums, var ietvert šādus datus:

 • Vārds un uzvārds;
 • Sociālās apdrošināšanas numurs vai dzimšanas datums;
 • Personu apliecinošu dokumentu dati;
 • Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, tālruņa numurs);
 • Cita ar līgumu saistīta informācija (līguma izpildes laiks, cena, maksājuma informācija vai cita līgumā norādītā informācija).

Baltichouse Production ir tiesības pārbaudīt jūsu publicēto personas datu pareizību un vākt par jums papildu datus no publiskiem avotiem. Baltichouse Production nekādā gadījumā neapkopo datus par jums no nepubliskiem avotiem.

Personas datu pārsūtīšana

Noteiktos gadījumos Baltichouse Production var nodot jūsu personas datus trešajām personām Eiropas Ekonomikas zonā. Baltichouse Production var pārsūtīt jūsu personas datus:

 • Ja esat to lūdzis;
 • Ja to pieprasa likums;
 • Ja esat devis iepriekšēju piekrišanu;
 • Ja jūs nepildīsiet savas saistības pret Baltichouse Production, mēs varam izpaust jūsu personas datus kredītreitingu aģentūrām un reģistriem;
 • Ja nepieciešams attīstīt, uzturēt un nodrošināt IT sistēmu nepārtrauktību;
 • Baltichouse Production sadarbības partneriem, kuriem datu nodošana nepieciešama, lai izpildītu vai garantētu ar klientu noslēgto līgumu, piemēram, sadarbības partneriem, kas nodarbojas ar būvniecības pieteikšanu un ģeobāzi;
 • Ja iesniedzat pieprasījumu noslēgt nomaksas līgumu, Baltichouse Production var nodot jūsu personas datus jūsu izvēlētiem nomaksas pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem vēlaties slēgt līgumu un kuri šajā gadījumā būs jūsu personas datu pārzinis ar Jums noslēgtā līguma izpildes un garantēšanas mērķis.

Personas datu uzglabāšana

Baltichouse Production glabā personas datus tādā formā, kas ļauj jūs identificēt tikai tik ilgi, cik tas ir saprātīgi nepieciešams, pamatojoties uz personas datu vākšanas mērķi vai pamatots Baltichouse Production leģitīmo interešu dēļ, ar nosacījumu, ka Baltichouse Production leģitīmās intereses un tiesību pārkāpums. datu subjekta brīvības ir līdzsvarotas.

Uzglabājot personas datus, mēs ievērojam šādus glabāšanas termiņus:

 • Līguma noslēgšanai savāktos datus glabājam tik ilgi, cik tie ir nepieciešami saistībā ar līguma izpildi līguma darbības laikā, līdz garantijas termiņa beigām vai līdz 3 gadiem;
 • Ar grāmatvedību saistītos dokumentu oriģinālus glabājam 7 gadus;
 • Mēs uzglabājam datus, kas savākti, izmantojot tīmekļa vietnes pieprasījumus, 1 gadu;
 • Informācija, kas iegūta, izmantojot tīmekļa vietnes sīkdatnes, tiek glabāta 540 dienas.

Pēc glabāšanas termiņa iestāšanās papīra formā glabātie personas dati tiks iznīcināti un elektroniskie personas dati tiks dzēsti. Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par to, kādi glabāšanas termiņi tiek piemēroti par jums glabātajiem personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot sadaļā “Kontakti” norādīto kontaktinformāciju.

Citi noteikumi

Uz privātuma nosacījumiem attiecas Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

Jūsu tiesības

Jūsu personas datu iepazīšana

Jūs varat iepazīties ar par jums savāktajiem un izmantotajiem personas datiem, to avotiem un izmantošanas mērķiem. Jūs varat iegūt informāciju par to, cik ilgi un kādus datus par jums glabājam. Jūsu tiesības piekļūt jūsu personas datiem var ierobežot piemērojamie tiesību akti, citu personu tiesības nodrošināt savu privātumu un mūsu darbības vajadzības. Mūsu zināšanas, komercnoslēpumi, iekšējie novērtējumi un materiāli var būt arī nepubliska informācija.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tostarp, ja mēs paļaujamies uz mūsu likumīgajām interesēm datu apstrādē. Jums ir arī tiesības aizliegt savu personas datu izmantošanu tiešajam mārketingam.

Datu labošana vai dzēšana

Ja Jūsu dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neatbilstoši, Jums ir tiesības pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem un ar datu izmantošanu saistītās tiesības.

Datu izmantošanas ierobežojums

Ja atklājat, ka mūsu apkopotie dati par jums nav pareizi, vai ja esat iebildis pret datu izmantošanu, varat pieprasīt, lai mēs ierobežotu šo datu izmantošanu līdz tikai saglabāšanai. Izmantošana ir ierobežota tikai ar glabāšanu līdz brīdim, kad ir iespējams noskaidrot datu pareizību vai pārbaudīt, vai mūsu likumīgās intereses atsver jūsu intereses.

Ja jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, tā vietā varat pieprasīt, lai mēs ierobežotu datu izmantošanu tikai līdz to glabāšanai. Ja par jums savāktie dati mums ir nepieciešami tikai juridisku prasību izpildei vai aizstāvēšanai, varat pieprasīt, lai dati netiktu izmantoti nekādā citā veidā, kā vien tos uzglabājot. Tomēr mums var būt tiesības izmantot datus citā veidā, ja tas ir nepieciešams prasību izpildei vai ja esat devis savu piekrišanu.

Piekrišanas atsaukšana

Ja datu izmantošanai ir nepieciešama jūsu piekrišana, jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka, atsaucot savu piekrišanu, mēs, iespējams, nevarēsim jums piedāvāt noteiktus pakalpojumus. Mēs arī turpināsim izmantot jūsu personas datus, piemēram, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu vai pamatojoties uz prasībām, kas izriet no tiesību aktiem.

Datu pārnesamība

Ja mēs izmantojam datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līgumu un datu apstrāde ir automatizēta, Jums ir tiesības saņemt Jūsu sniegto datu kopiju elektroniski mašīnlasāmā formātā.

KONTAKTI

Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku, jautājumi par to, kā Baltichouse Production apstrādā jūsu personas datus, vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumus saistībā ar personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Baltichouse Production pa e-pastu, tālruni vai pastu uz zemāk norādīto kontakti:

Baltichouse Production OÜ

Adrese: Lossi 42, 71007 Viljandi, Viljandi apriņķis, Igaunija

Tālrunis: 5502900

E-pasts: [email protected]