Produkcijas garantija dārza mājām un pirtīm

Jūsu dārza mājas koka detaļām tiek dota  5-gadu garantija, pārējām detaļām tiek dota 2-gadu garantija. Precīzāki garantijas nosacījumi ir apraktīti turpmāk. Produkcijas labošana vai detaļu aizvietošana garantijas laikā, nepagarina esošo garantijas laiku un nedod jaunu garantijas laiku. Produkcijas garantijas laikā aizvietoto vai laboto detaļu garantija beidzas reizē ar produkcijas sākotneji doto garantījas laiku.

 1. Garantijas vispārējie nosacījumi:
  • Produkcijai jābūt iegādātai no Ražotāja vai Ražotāja oficiālā pārstāvja (turpmāk: Pārdevēja) un produkcijas galapatērētājs (turpmāk: Pircējs) iegūst produkcijas garantiju no brīža, kad veikta galīga apmaksa par produkciju pēc piestādītā rēķina.
  • Pircējam jābūt pārliecinātam, ka produkcija ir izvēlēta mērķtiecīgi un atbilst uzstādīšanai ieplānotā vietā ( piemēram, izmantošnai gadu garumā biroja vajadzībām).
  • Garantijas periods sākas ar produkcijas nodošanu Pircējam, pēc pavaddokumentu parakstīšanas. Garantijas esamības priekšnosacījums ir uzstādīšnas apraksta precīza ievērošana. Produkcijai vai tās detaļām veiktās izmaiņas ir jābūt sākotnēji saskoņotas ar Pārdevēju.
  • Garantijas gadījumā izskata iespējamās produkcijas konstrukciju kļūdas, komponentu defektus un/vai iztrūkumus, kuru uzskaitījums garantijas gadījumam nav izteikts 2.punktā.
  • Garantijas laikā par atklāto produkcijas trūkumu, nekavējoties jāinformē Pārdevējs, bet ne vēlāk, kā piecu dienu laikā no trūkuma atklāšanas. Sūdzību iesniegšanas pamatā ir jābūt foto, trūkuma aprakstam, produkcijas artikula numuram un ražotāja sērijas numuram (numurs ir atzīmēts uz kontroles lapas un uz iepakojuma esošās šiltes).
  • Garantijas atbildība attiecas tikai uz garantijas gadījumā nomainītās defektās detaļas. Pircējs un Pārdevējs vienojas par iespējami ātrāko piegādes laiku un vietu. Garantijas atbildība neattiecas uz transporta, uzstādīšanas, laika un sakaru izdevumiem, kas ir radušies defekta atklāšanā un uzstādīšanā. Pārdevējs neatbild par Pircēja ne arī trešo personu izdarītajiem produkcijas zaudējumiem, kas radušies no jebkādiem blakus vai tiešajiem darbiem.

1.7.   Pārdevējs patur sev tiesības, aizdomu brīdī, gadījumu izskatīt ilgāk kā 14 dienas, piesaistot pēc savas izvēles ekspertus, lai izvērtētu sekojošo :

 • vai produkcija ir uzstādīta pēc dotās uzstādīšanas instrukcijas;
 • vai piestādītās garantijas gadījumu radījuši apstākļi, kas aprakstīti 2.punktā.

1.8.   Pārdevējam ir tiesības no Pircēja pieprasīt izdevumu atlīdzību, nepamatotas reklamācijas gadījumā.

1.9.  Garantija ir spēkā tikai Pārdevēja ražotajai vai uzstādītajai produkcijai un to detaļām.

 1. Garantija neattiecas:

2.1.   Produkcijas nepareizas uzglabāšanas dēļ radušos zaudējumu gadījumā, pēc produkcijas nodošanas Pircējam (uzglabāšana laika apstākļiem nepiemērotā veidā, saskarsmē ar zemi, apkurināmās telpās), transportēšanā un uzstādīšanā radušos zaudējumu gadījumā. Transportēšanas laikā radušos zaudējumus (gadījumos, kad produkcija tiek nogādāta Pircējam), ko iespējams atklāt pirms produkcijas nodošanas (pirms izkraušanas), nepieciešams fiksēt ar foto un to piestādīt Pārdevējam.

2.2.   Produkcijas uzstādīšanā radušās kļūdām:

 • pie uzstādīšanas nav ievērota uzstādīšanas instrukcija;
 • pie uzstādīšanas darbiem nav ievēroti atbilstoši laika apstākļi (spēcīgs vējš, sniegs, ledus, lietus), kas var kaitēt produkcijai;
 • no fundamenta augšmalas vai no mājas zemākās sienas detaļas un zemes, starpa ir mazāka par 45 mm;
 • apakšējās sienas pamatnes ārējā mala nav novietota pār fundamenta ārējo malu (jābūt 5mm);
 • pamatnes rāmis nav līmenī un taisnā leņķī;
 • starp fundamentu un konstrukciju nav izmantots mitruma aizsargmateriāls;
 • produkcijai pēc uzstādīšanas nav veikta vispārējā apdare ar koka aizsardzības līdzekli, arī durvis un logi, būtu jāapstrādā no ārpuses un iekšpuses (nepieļaujot sienu zilējumu, šķobīšanos, uzbriešanu). Koku aizsardzības līdzekļu izmantošanai konsultēties ar speciālistu / aizsarglīdekļu tirgotāju;
 • produkcijas saglabāšanai nav pietiekoši veikta tās aizsardzība no laika apstākļiem, kā jumta seguma un nostiprinājuma līstu, stiprinājumu, vētras nostiprinājumu vai citu atbilstošu materiālu pielietošanā, arī gadījumos, kad minētās lietas nav iekļautas mājas komplektā;
 • uz sienām ir piestiprināti neatbilstoši priekšmeti, kas traucē mājas normālu žūšanu, elpošanu, pieļaujamo sienu kustību vai briešanu (tas jāņem vērā arī vētras aizsardzības līstes uzgriežņa fiksācijā);
 • jumta dēļu uzklāšanā nav ievērota briešanas atstarpe (jābūt 1-2 mm);
 • jumta bitumsegumam (ja tas ir mājas komplektā), kas izmantojams kā apakšklājs jumata virsējam segumam.

2.3.   Koksnes īpatnības, kā dabīgam materiālam:

 • briešana, saraušanās (platumā vai biezumā zem 5%), kā arī toņu atsķirības un detaļu liegšanās, kas netraucē uzstādīšanai;
 • produkcijas detaļās esošie veselie / ieaugušie zari, kas neietekmē produkcijas stabilitāti;
 • grīdas un jumtu dēļiem esošā neēvelētā virsma, bomkante un zaru vietas, jācenšas izmantot tā, lai minētie defekti pie galīgās apdares tiktu paslēpti (piemēram, apgriežot dēļus);
 • produkcijas detaļām var būt līdz 20 mm diametrā izkritušie zari, gadījumos, ja tie atrodas detaļu malās, bet pie galējās apdares iespējams tos paslēpt konstrukcijā;
 • produkcijas detaļām (žūšanas dēļ) rodas mazas plaisas, kas nav caurejošas un bīstamas produkcijas konstrukcijas stabilitātei;
 • produkcijas detaļām iespējamas sveķu vietas.

2.4.   Saaudzētu koka detaļu iespējamība produkcijā.

2.5.   Produkcijas dabīgā nodiluma rezultātā radušies zaudējumi (grīdas dēļu vai durvju sliekšņa nodilums).

2.6.   Stikla paketei / stikla rūtij, kas no Pircēja puses ir mehāniski bojāta, saplēsta vai termiski sadalījusies (stikla termiskā sadalīšanās iespējama, kad temperatūra stiklam un segtajai daļai pārsniedz pieļauto kritisko normu).

2.7.   Gadījumiem, kas ir saistīti ar normālām fizikālām parādībām (piemēram, kondensāta veidošanās uz stikla).

2.8.   Produkcijas bojāšanai neparedzētos gadījumos (piemēram, vandālisms, plūdi, zibens vai virpuļvētra).

Pircējs zaudē tiesības uz produkcijas garantiju, ja :

 • Pircējs nav pārbaudījis produkciju un to detaļu daudzumu, komplektāciju, kā arī kvalitāti tās saņemšanas brīdi un pieņemamā laika periodā, pēc produkcijas saņemšnas un noteikti pirms produkcijas uzstādīšanas.
 • Bojātās detaļas jau ir uzstādītas vai nokrāsotas, kad tas būtu bijis iespējams atklāt pirms minētā. Atklātos trūkumus ir jāfiksē atbilstoši 1.5. punktā aprakstītajam.
 • Pircējs ir iesniedzis Pārdevējam produkcijas vai ar garantijas gadījumu saistītus nepatiesus datus vai nepietiekamu defekta aprakstu vai trūkst pirkuma apstiprinošu dokumentu.