Produkcijas garantija paneļu mājām un vasarnīcām

Jūsu paneļu mājas (turpmāk: Produkcijas) konstrukcijas savienojumu detaļām tiek dota  10-gadu garantija, pārējām mājas detaļām tiek dota 2-gadu garantija. Precīzāki garantijas nosacījumi ir apraktīti turpmāk. Produkcijas labošana vai detaļu aizvietošana garantijas laikā, nepagarina esošo garantijas laiku un nedod jaunu garantijas laiku. Produkcijas garantijas laikā aizvietoto vai laboto detaļu garantija beidzas reizē ar Produkcijas sākotneji doto garantījas laiku.

 1. Garantijas vispārējie nosacījumi:
  • Produkcijai jābūt iegādātai no Ražotāja vai Ražotāja oficiālā pārstāvja (turpmāk: Pārdevēja) un produkcijas galapatērētājs (turpmāk: Pircējs) iegūst Produkcijas garantiju no brīža, kad veikta galīga apmaksa par Produkciju pēc piestādītā rēķina.
  • Pircējam jābūt pārliecinātam, ka Produkcija ir izvēlēta mērķtiecīgi un atbilst uzstādīšanai ieplānotā vietā.
  • Garantijas periods sākas ar Produkcijas nodošanu Pircējam, pēc pavaddokumentu parakstīšanas. Garantijas esamības priekšnosacījums ir uzstādīšnas apraksta precīza ievērošana. Produkcijai vai tās detaļām veiktās izmaiņas ir jābūt sākotnēji saskoņotas ar Pārdevēju.
  • Garantijas gadījumā izskata iespējamās Produkcijas konstrukciju kļūdas, komponentu defektus un/vai iztrūkumus, kuru uzskaitījums garantijas gadījumam nav izteikts 2.punktā.
  • Garantijas laikā par atklāto Produkcijas trūkumu, nekavējoties jāinformē Pārdevējs, bet ne vēlāk, kā piecu dienu laikā no trūkuma atklāšanas. Sūdzību iesniegšanas pamatā ir jābūt foto, trūkuma aprakstam, līguma, Produkcijas artikula un nodošanas akta numuram.
  • Garantijas atbildība attiecas tikai uz garantijas gadījumā nomainītās defektās detaļas. Pircējs un Pārdevējs vienojas par iespējami ātrāko piegādes laiku un vietu. Garantijas atbildība neattiecas uz transporta, uzstādīšanas, laika un sakaru izdevumiem, kas ir radušies defekta atklāšanā un uzstādīšanā. Pārdevējs neatbild par Pircēja ne arī trešo personu izdarītajiem Produkcijas zaudējumiem, kas radušies no jebkādiem blakus vai tiešajiem darbiem.

1.7.   Pārdevējs patur sev tiesības, aizdomu brīdī, gadījumu izskatīt ilgāk kā 14 dienas, piesaistot pēc savas izvēles ekspertus, lai izvērtētu sekojošo :

 • vai Produkcija ir uzstādīta pēc dotās uzstādīšanas instrukcijas;
 • vai piestādītās garantijas gadījumu radījuši apstākļi, kas aprakstīti 2.punktā.

1.8.   Pārdevējam ir tiesības no Pircēja pieprasīt izdevumu atlīdzību, nepamatotas reklamācijas gadījumā.

1.9.  Garantija ir spēkā tikai Pārdevēja ražotajai vai uzstādītajai Produkcijai un to detaļām.

 1. Garantija neattiecas:

2.1.   Ja Produkcijas uzstādīšanu un/vai transportēšanu nav veicis Pārdevējs, tad Produkcijas nepareizas izkraušanas un uzglabāšanas dēļ radušos zaudējumu gadījumā, pēc Produkcijas nodošanas Pircējam (uzglabāšana laika apstākļiem nepiemērotā veidā, saskarsmē ar zemi, apkurināmās telpās), transportēšanā un uzstādīšanā radušos zaudējumu gadījumā. Transportēšanas laikā radušos zaudējumus (gadījumos, kad Produkcija tiek nogādāta Pircējam), ko iespējams atklāt pirms Produkcijas nodošanas (pirms izkraušanas), nepieciešams fiksēt ar foto un to piestādīt Pārdevējam.

2.2.   Produkcijas durvis un logi ir kustošas detaļas, kuras nepieciešams laiku pa laikam noregulēt. Šo detaļu noregulēšana neietilpst garantījā.

2.3.  Ja Jūsu mājai ir uzstādīti atbalsta koka stabi zem jumta, terases, nojumes u.t.t., izmantojot vītņu stieņa regulēšanas principu, tad vēlāka stabu (+/-) regulēšana neietilpst garantījā.

2.4.  Nepietiekamas ventilācijas vai citas kokam nelabvēlīgas ietekmes radītās problēmas.

2.5.  Ja garantījas gadījuma izraisīto situāciju pilnīgi vai daļēji varētu novērt no Pircēja puses.

2.6.   Koksnes īpatnības, kā dabīgam materiālam:

 • briešana, saraušanās (platumā vai biezumā zem 5%), kā arī toņu atsķirības un detaļu liegšanās, kas netraucē uzstādīšanai;
 • Produkcijas detaļās esošie veselie / ieaugušie zari, kas neietekmē Produkcijas stabilitāti;
 • grīdas un jumtu dēļiem esošā neēvelētā virsma, bomkante un zaru vietas, jācenšas izmantot tā, lai minētie defekti pie galīgās apdares tiktu paslēpti (piemēram, apgriežot dēļus);
 • Produkcijas detaļām var būt līdz 20 mm diametrā izkritušie zari, gadījumos, ja tie atrodas detaļu malās, bet pie galējās apdares iespējams tos paslēpt konstrukcijā;
 • Produkcijas detaļām (žūšanas dēļ) rodas mazas plaisas, kas nav caurejošas un bīstamas Produkcijas konstrukcijas stabilitātei;
 • Produkcijas detaļām iespējamas sveķu vietas.

2.7.   Produkcijas dabīgā nodiluma rezultātā radušies zaudējumi (grīdas dēļu vai durvju sliekšņa nodilums).

2.8.   Stikla paketei / stikla rūtij, kas no Pircēja puses ir mehāniski bojāta, saplēsta vai termiski sadalījusies (stikla termiskā sadalīšanās iespējama, kad temperatūra stiklam un segtajai daļai pārsniedz pieļauto kritisko normu).

2.9.   Gadījumiem, kas ir saistīti ar normālām fizikālām parādībām (piemēram, kondensāta veidošanās uz stikla).

2.10.Produkcijas durvju un logu vērtņu koka svārstības, kuras svārstās ražotāja aiļu tolorances robežās.

2.11.       Produkcijas bojāšanai neparedzētos gadījumos (piemēram, vandālisms, plūdi, zibens vai virpuļvētra).

2.12.Ja Produkcijas koka fasāde no ražotāja puses ir nogruntēta un nokrāsota vienu reizi, tad svarīgi, lai tā tā tiktu vēlreiz nokrāsota 6 mēnešu laikā no Pircēja puses. Krāsas kārtas noturību jāpārbauda vismaz vienu reizi gadā un pēc nepieciešamības, atkārtot apstrādi.

Pircējs zaudē tiesības uz produkcijas garantiju, ja :

 • Pircējs nav pārbaudījis Produkciju, to detaļu daudzumu, komplektāciju, kā arī kvalitāti tās saņemšanas brīdi, pieņemamā laika periodā, pēc Produkcijas saņemšnas un noteikti pirms Produkcijas uzstādīšanas.
 • Bojātās detaļas vai mājas daļas jau ir uzstādītas vai nokrāsotas, kad tas būtu bijis iespējams atklāt pirms minētā. Atklātie trūkumi nav jāfiksēti atbilstoši 1.5. punktā aprakstītajam.
 • Pircējs ir iesniedzis Pārdevējam Produkcijas vai ar garantijas gadījumu saistītus nepatiesus datus vai nepietiekamu defekta aprakstu vai trūkst pirkuma apstiprinošu dokumentu.