Baltichouse Production e-poe tellimis- ja isikuandmete töötlemise üldtingimused

01.02.2016

Baltichouse Production OÜ, reg.koodiga 11669568, (edaspidi Müüja) ja klient, kes vormistab Müüja e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Ostja), sõlmisid käesoleva e-poe Lepingu (edaspidi Leping).

1. E-POOD

1.1 Baltichouse Production E-pood (edaspidi E-pood) on Müüja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Lepingus kokkulepitust.

2.2. Müüjal on õigus teha, ilma ette teatamata, pakutavasse e-poe teenusesse ja teenuste tingimustesse muudatusi.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 e-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja ühendust Ostjaga ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. epoes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.5 Ostja kinnitab, et on vähemalt 18-aastane.

3.6 Ostja valib välja soovitud toote ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi, krediitkaardi vahendusel või ettemaksu arve alusel.

3.7 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Ostja on saatnud e-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4. HINNAD

4.1. Kõik e-poes näidatud hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Ostjal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

5.1.1 Kaubad toimetatakse Ostjani Eesti Vabariigi piires Müüja poolt korraldatud transpordiga.

5.1.2 Ostja tuleb ise aiamajadele järele Müüja lattu, aadressil Risu tee 2, Pihva küla, Tartumaa

5.1.3 Transpordi täpne aeg lepitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi kirjalikult kokku.

5.2 Kui Ostja on valinud kohaletoimetamise viisiks Müüja transpordi, siis tasub ta Transpordi eest peale transpordi teostamist. Müüja teostab transpordi 14 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5.3 Kui Ostja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise, siis informeeritakse Ostjat telefoni või e-posti teel hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis väljastamiseks. Vastav info edastatakse Ostjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 5 tööpäeva jooksul raha laekumisest Müüja arveldusarvele.

5.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Ostjaga.

5.5 Kaupade väljastamine Ostja transpordi puhul toimub esmaspäevast kuni neljapäevani, kell 8.00-15.30

5.6 Kauba väljastamisel Ostja transpordile lepitakse kokku kuupäev, kuid ei ole võimalik broneerida kellaaega, laadimine toimub elava järjekorra alusel.

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil [email protected] . E-maili tuleb märkida tellimuse andmed (kaup, mis osteti), millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Lepingu peatükile „Taganemisõigus”.

6.3 Tasuta taganemisõigus kehtib tavahinnaga toodete ostu puhul. Soodushinnaga või kampaania toodete tellimusest taganemise puhul, juhul, kui tellimuse eest on juba tasutud, on
Müüjal õigus nõuda Ostjalt tellimuse käsitlustasu, mis võrdub 30% tellitud toote maksumusest ja peetakse Müüja poolt kinni Ostjale tagastatavast rahast.

6.4 Kui Müüja on seoses Ostja poolse tellimusega juba teinud täiendavaid kulutusi transpordile, näiteks on kaup laetud juba transpordile või ssaadetud Ostja poole teele, on Ostja kohustatud hüvitama poolte vahel kokku lepitud transpordi maksumuse.

6.5 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

7. TAGANEMISÕIGUS

7.1 e-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane lepingust taganemisõigus, mis tuleb esitada Müüjale kirjalikus, taasesitatavas vormis. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Ostjale kätte toimetatud. Kui Ostja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse pakkujale tagastada.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, avamata originaalpakendis ja kasutamata.

7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud pakendiga kaubale.

7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile [email protected] Taganemisteade peab sisaldama järgmist infot – ostja andmed (nimi, kontaktid), ostu kuupäev, ostudokumendi (arve) numbrit, majapaki numbrit (leitav pakisildilt või tootega kaasas olevalt paigaldusjuhendilt), defekti avastamise kuupäeva, tagastamise põhjuse / reklamatsiooni kirjelduse, fotod reklamatsiooni tõestamiseks.

7.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.6 Ostja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv kaup ei vastanud tarbija tellimusele.

7.7 Juhul kui peale kauba tagastamist ilmneb, et kaup ei vasta Lepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg, millest esimese 6 kuu jooksul teeb vea päritolu kindlaks Müüja.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

9.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

9.4 Müüja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

9.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse esitamisel

9.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.7 Isikuandmeid töötleb Baltichouse Production OÜ, reg.kood 11669568, aadressiga Tõrvandi alevik, Ülenurme Tehnopark, Tööstuse tee 2

9.8 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale edastakse transporditeenust osutavaile ettevõttele.

9.9 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.10 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.11 Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.12 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.13 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.14 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära tellimise üldtingimustega nõustumise.

10. VASTUTUS

10.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Ostja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Ostja vastutab täielikult Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

11.1 Lepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused
Tartu Maakohtus.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun üldiste tellimis- ja isikuandmete töötlemise tingimustega ”, nõustub Ostja, et on tutvunud Lepingus toodud
tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

Tingimused kehtivad alates 01.02.2016 ja on tähtajatud, Müüja jätab endale õiguse muuta
kehtivaid tingimusi vastavalt vajadusele, ilma ette teatamise ajata.

Baltichouse Production OÜ