Baltichouse.eu privaatsuspoliitika

Käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduv teave kehtib füüsilise isiku isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui te suhtlete meiega Ärikliendiga seotud isikuna, siis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid isikuandmeid.

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile parimat teenindust, nõustamist ja lahendusi ning täita teiega sõlmitud lepinguid.

Kaitseme Teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil kehtivas õiguses ette nähtud viisidel.

Millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme?

Baltichouse Production töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • Kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • Kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • Kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • Seadusejärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • Muu Baltichouse Production õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Baltichouse Productioni õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Kui pöördute Baltichouse Productioni poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja Baltichouse Productioni vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Isikukood või sünniaeg;
 • Isikut tõendava dokumendi andmed;
 • Kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • Muu lepinguga seotud info (lepingu sõmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info).

Baltichouse Productionil on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest. Baltichouse Production ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

Isikuandmete edastamine

Baltichouse Production võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Baltichouse Production võib edastada Teie isikuandmeid:

 • Kui Te olete palunud seda teha;
 • Kui seadus seda nõuab;
 • Kui olete andnud selleks eelneva nõusoleku;
 • Kui Te ei täida Baltichouse Productioni ees võetud kohustusi, siis võime avaldada Teie isikuandmeid krediidireitingu agentuuridele ja registritele;
 • Kui see on vajalik IT-süsteemide arendamise, käigus hoidmise ja toimepidevuse tagamisega;
 • Baltichouse Productioni koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks ehitusteatise ja geoalusega tegelevatele koostööpartneritele;
 • Kui Te esitate taotluse järelmaksulepingu sõlmimiseks, võib Baltichouse Production edastada Teie isikuandmeid Teie valitud järelmaksu pakkujatele, kellele soovite lepingu sõlmida ning kes on sellisel juhul Teie isikuandmete vastutav töötleja Teiega sõlmitud lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil.

Isikuandmete säilitamine

Baltichouse Production säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Baltichouse Productioni õigustatud huvist tingimusel, et Baltichouse Productioni õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul, garantiiperioodi lõpuni või kuni 3 aastat;
 • Raamatupidamisega seotud algdokumente säilitame 7 aastat;
 • Veebilehe kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;
 • Veebilehe küpsiste kaudu saadud infot säilitatakse 540 päeva.

Pärast säilimistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilimistähtaegasi rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „ Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Muud sätted

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Teie õigused

Enda isikuandmetega tutvumine

Teil on võimalik tutvuda Teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Teil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua ja milliseid andmeid me Teie kohta säilitame. Teie õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning meie tegevuse vajadused. Meie oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti kuuluda teabe hulka, millega ei ole võimalik tutvuda.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada Teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui me tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile. Samuti on Teil õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.

Andmete parandamine või kustutamine

Kui Teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on Teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töölemisega seotud õigusi.

Andmete kasutamise piiramine

Kui leiate, et andmed, mis me oleme Teie kohta kogunud, ei ole õiged, või kui olete esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võite nõuda, et piiraksime nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutust piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas meie õiguspärased huvid on Teie huvidest kaalukamad.

Kui Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võite selle asemel nõuda, et piirduksime andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui me vajame Teie kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võite Te nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades. Meil võib siiski olla õigus kasutada andmeid ka teistsugusel viisil, kui see on vajalik selleks, et nõudeid maksma panna, või juhul, kui Te olete andnud selleks nõusoleku.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui andmete kasutamiseks on vajalik Teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime Teie tähelepanu sellele, et kui Te nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda Teile teatud teenuseid. Samuti jätkame Teie isikuandmete kasutamist näiteks Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Andmete ülekantavus

Kui me kasutame andmeid Teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on Teil õigus saada koopia Teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.


KONTAKT

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Baltichouse Production Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Baltichouse Productioniga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

Baltichouse Production OÜ

Aadress:  Lossi 42, 71007 Viljandi, Viljandimaa, Eesti

Telefon: 5502900

E-post: [email protected]